Algemene Voorwaarden

BELASTINGADVISEUR
MR. B.H. VAN GEMEREN

Algemene voorwaarden, september 2017

Art. 1 Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– “Opdrachtnemer”: mr. B.H. van Gemeren, Pastoriedijk 2, 3195 HG Pernis/
Rotterdam
– “Opdrachtgever” of “Cliënt”: de natuurlijke persoon (niet zijnde consument), die
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, in
opdracht en/of op verzoek van wie Opdrachtnemer een prestatie verricht van
welke aard dan ook, dan wel van wie Opdrachtnemer een Opdracht aanneemt of
met wie Opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het aannemen
van een Opdracht;
– “Opdracht” :alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van
werkzaamheden/prestaties door Opdrachtnemer en alle daaruit voortvloeiende
en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Client en
Opdrachtnemer en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, respectievelijk
hun rechtsopvolgers.

Art. 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen mr.B.H.
van Gemeren en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk/per email
en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende
opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Art. 3 Totstandkoming overeenkomst van opdracht
De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand
door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht.
De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk of per email.
Betaling van een factuur van mr. B.H. van Gemeren geldt als aanvaarding van de
op dat moment op zijn website gepubliceerde Algemene Voorwaarden.

Art. 4 Uitvoering van de opdracht
De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis in voor mr. B.H. van Gemeren
en geen resultaatsverbintenis. Hij zal de werkzaamheden naar beste vermogen en
als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Hij staat niet in voor
het bereiken van enig door client beoogd of gewenst resultaat.

Art. 5 Honorarium
Cliënt is aan mr. B.H. van Gemeren een honorarium verschuldigd overeenkomstig
het overeengekomen uurtarief, alsmede vergoeding van gemaakte kosten.
Overeengekomen bedragen zijn steeds exclusief BTW.

Reiskosten worden à € 0,19 (excl. BTW) per gereden km in rekening gebracht.
Reistijd wordt op basis van 1/3 van het overeengekomen uurtarief in rekening
gebracht.

Art. 6 Betalingen / Reclames
Betaling van facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum door mr. B.H. van
Gemeren te zijn ontvangen.
Reclames met betrekking tot een factuur dienen, op straffe van nietigheid, per
brief of per email en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

Art. 7 Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in
de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan mr. B.H. van
Gemeren is betaald, met een maximum van € 2000.
Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden
nadat client de schade redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij mr. B.H. van
Gemeren te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding
vervalt.

320pixhoog_41
mr. B.H. van Gemeren
Pastoriedijk 2
3195 HG Pernis/Rotterdam
06-41 45 11 37
email: info@bhvangemeren.nl
KVK Rotterdam: 57853452